จันทร์, ตุลาคม 05, 2015
   
TEXT_SIZE

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองม่วง

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองม่วง

                                         
                    โรงเรียนบ้านหนองม่วง  ตั้งอยู่หมู่ที่  23  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ก่อตั้งเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2483 เดิมอาศัยศาลาการเปรียญ วัดบ้านหนองม่วงเป็นที่เล่าเรียน  ในนามโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลสตึก  6 (วัดบ้านหนองม่วง)”  เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันเปิดเรียนมีนักเรียน 130 คน มีครูทำการสอน 1 คน คือ นายทัน   ชวนรัมย์ ให้บริการนักเรียน 3 หมู่บ้าน คือบ้านหนอหนองม่วง  บ้านสระกอไทรและบ้านโคกก่อง

001.jpg
003.jpg

                    เมื่อวันที่  29  เมษายน  2506  คณะครูพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นบนที่ดินของโรงเรียน จำนวนเนื้อที่  13  ไร่  2  งาน  32  ตารางวา โดยก่อสร้างแบบ  ป. 1 ซ.  ขนาด 3 ห้องเรียน ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  60,000  บาท ทำการต่อเติมจนแล้วเสร็จเมื่อ วันที่  10  เมษายน  2507

004.jpg


003.jpg

              เมื่อปี 2539 พระศรีธีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส  (ปัจจุบัน"พระราชโมลี" ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส) ได้บริจาคเงินก่อสร้างถังเก็บน้ำบาดาล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ในโรงเรียน ต่อมาท่านได้พบความยากลำบากในการเรียนเนื่องจากอาคารเรียนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งอาคารเรียนหลังเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจนใช้งานไม่ได้ จึงเมตตาบริจาคเงินจัดสร้างอาคารเรียนแบบพัฒนาชุมชน ขนาด 1 ชั้น 2 ห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 -2

prarat_1.jpg

Picture%20068.jpg
school-22.jpg

                ถึงกระนั้นโรงเรียนก็ยังขาดแคลนห้องเรียนเหมือนเดิม เนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยูขนาด 3 ห้องเรียน ชำรุดมากจนใช้การไม่ได้ ท่านจึงได้รวบรวมปัจจัยจากศิษยานุศิษย์ ญาติธรรมจากต่างประเทศและในประเทศ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 2  ชั้น 8 ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ครู - นักเรียน ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ฐานเสาธง ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รวมค่าก่อสร้างประมาณ 3 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2540

prasee%203.jpg
sa18.7.jpg

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหมู่บ้านในเขตบริการ (เฉพาะในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา)  จำนวน 4 หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านหนองม่วง หมูที่ 4 บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 และบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ที่ 23  จำนวนครัวเรือน  425  ครัวเรือน  นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงอีกส่วนหนึ่งด้วย
                                                            
ที่ตั้งโรงเรียน
stuk_nm.jpg

                            ห่างจากตลาดเทศบาลตำบลสตึก    6  กม.
Stuk_putthai.jpg
                            ห่างจากสำนักงานเขต ฯ                50 กม.

ภาพอดีตและปัจจุบัน   นำท่านไปสู Google Picasa  ชม Galory ภาพโรงเรียนทั้งหมดครับ

ภาพกิจกรรมผ่านเครือข่ายสังคม facebook